VIVERS d’aprenentatge :: Convocatòria pública

El Laboratori d’Aprenentatge Comunitari és un espai d’experimentació dedicat a la creació i transmissió d’aprenentatges basat en la reciprocitat. La proposta parteix de les capacitats i potencialitats dels sabers personals i comunitaris en el que definim com un marc d’intercanvi, apoderament i creació. La intenció és dotar la institució i la ciutat d’un espai receptor i amplificador d’experiències entorn de l’art, la pedagogia i la metròpolis, al servei de la cultura, dels creadors i de les comunitats que formin part del projecte.

El laboratori posa en marxa diverses eines i recursos de convocatòria pública. Dins del LAC es preveu la dedicació d’una part de l’activitat a la creació de comunitats. Sota el format de viver s’acolliran grups i pràctiques que necessiten disposar d’un espai i d’un context de treball.

Què són els VIVERS?

El LAC amb la col·laboració de la Virreina Centre de la Imatge posa en marxa els VIVERS dedicats a la creació i seguiment de projectes d’aprenentatge comunitari. Mitjançant una convocatòria pública, el programa vol impulsar i incentivar iniciatives que plantegen l’entorn comunitari com espai / àmbit cognitiu del saber fer.

Per què els Vivers d'aprenentatge comunitari?

El programa del LAC parteix de la necessitat de crear espais i entorns d’aprenentatge i experimentació autònoms. Des d'aquesta premissa els vivers comunitaris s’articulen com a espais d’acollida, assaig i recerca per a grups en formació o iniciatives de recent creació. Així com encreuament d’experiències d’aprenentatge pioneres.

Ètica del LAC

El desenvolupament del Laboratori i de tota la seva dinàmica associada inclosa la dels VIVERS es basa en quatre principis ètics:

Responsabilitat

Les persones que formen part o participen del LAC –a títol personal o través d’un col·lectiu–, ho fan des de la responsabilitat personal. Això és assumint les accions que es duen a terme, triant el que volen fer i reconeixent en els seus aprenentatges, experiències i vivències pròpies la riquesa i el capital personal a compartir.

Respecte

per les diferències i vers totes les opinions. Considerem les diferències i el que és diferent com allò que ens permet aprendre.

Interrelació

de totes les persones des de la confiança, la consciència i la comprensió. Totes les persones se situen en un mateix nivell, no hi han jerarquies establertes.

Reciprocitat

Principi segons el qual la natura i l’activitat del LAC és i se sosté al llarg del temps com a fruit de la reciprocitat entre les persones. El Laboratori esdevé un espai d’intercanvi constant, un organisme viu.

A qui va dirigit?
-a grups i col·lectius de persones interessades en formes autònomes d'aprenentatge.
-a entitats, associacions i agrupacions artístiques, culturals, veïnals, socials..
-a entitats i grups que treballin en entorns comunitaris.

Què s'ofereix?
-Lloc de reunió compartit a La Virreina Centre de la Imatge.
-Infraestructures (ordinador compartit, accés a Internet, impressora, armari...)
-Suport i orientació en el desenvolupament d'aprenentatges.
-Aportació de 500€ en concepte de producció.

Condicions
Horaris d'accés: de 9 del matí a 9 del vespre de dilluns a divendres.
Durada: mínim de quatre mesos i un màxim d'un any renovable.
Compromís: En treballar dins de l'àmbit d'una institució pública, serà requisit indispensable que cada comunitat realitzi un retorn públic del seu procés d'aprenentatge, en la manera en què decideixi i en funció de les condicions específiques de cada projecte.

Valoració
Els criteris de valoració a l'hora de fer la selecció de propostes són:
-Es valorarà l'interès de la proposta, així com la seva vinculació amb el món cultural, artístic i educatiu.
-Es considerarà la viabilitat de la proposta i la recerca de noves formes organitzatives
-Es tindrà en compte el grau d'implicació amb col·lectius de la ciutat i amb altres entorns comunitaris.

Comissió de selecció
Es crearà una comissió de selecció dels projectes presentats, que també tindrà les funcions de seguiment. Aquesta comissió estarà integrada per:
-El director de La Virreina Centre de la Imatge com a coordinador del Programa de Plataformes del Virreina LAB.
-Dos coordinadors del Laboratori d'Aprenentatge Comunitari
-Dos membres independents proposats per La Virreina Centre de la Imatge.

La comissió pot citar els candidats a una entrevista per aclarir aspectes sobre la iniciativa que es vol desenvolupar.

Incorporació dels grups seleccionats a partir de l'1 de febrer de 2017.

Documentació a presentar
-Formulari de la sol·licitud (omplir i enviar on-line des de la pàgina web www.lac.barcelona)
-Dossier del projecte de la iniciativa d'aprenentatge comunitari en format (PDF) amb un pes màxim de 2MB i on consti la relació de persones que hi formen part. Aquesta documentació s'haurà d'adjuntar al formulari.

Període de sol·licitud del 20 de desembre al 20 de gener de 2017 ambdós inclosos.

Per a qualsevol altre aclariment no dubteu a contactar per correu electrònic a l'adreça vivers@lac.barcelona