Ètica del LAC

El desenvolupament del Laboratori i de tota la seva dinàmica associada es basa en quatre principis. Essent el factor de la reciprocitat la premissa fonamental per assegurar la seva bona marxa i sosteniment.

Els principis són:

Responsabilitat
Les persones que formen part o participen del LAC –a títol personal o través d’un col·lectiu–, ho fan des de la responsabilitat personal. Això és assumint les accions que es duen a terme, triant el que volen fer i reconeixent en els seus aprenentatges, experiències i vivències pròpies la riquesa i el capital personal a compartir.

Respecte
Per les diferències i vers totes les opinions i punts de vista. Considerem les diferències i el que és diferent com allò que ens permet aprendre.

Interrelació
De totes les persones des de la confiança, la consciència i la comprensió. Totes les persones se situen en un mateix nivell, no hi han jerarquies establertes.

Reciprocitat
Principi segons el qual la natura i l’activitat del LAC és i se sosté al llarg del temps com a fruit de la reciprocitat entre les persones. El Laboratori esdevé un espai d’intercanvi constant, un organisme viu.